Дорогі відвідувачі!

Загальноукраїнський журнал «Міфологія і фольклор» видають спільно Львівський національний університет імені Івана Франка й Українське товариство дослідників фольклору та міфології, яке об’єднує викладачів і науковців вищих навчальних закладів та наукових установ України. Головна мета цього періодичного та передплатного видання – сприяти підвищенню наукового рівня досліджень і публікацій нових текстів фольклору та міфології, які є важливим духовним надбанням українського народу.

Поява журналу такого формату і тематичного діапазону спричинена актуальними запитами часу. Адже впродовж останніх десятиліть постійний інтерес до фольклору та міфології виявляють науковці, педагоги, письменники, художники, архітектори, представники інших гуманітарних сфер. Загалом фольклорно-міфологічна стихія у її поліфонічному вияві здатна зацікавити кожну творчо мислячу людину. Таємниця незгасної уваги до міфології й фольклору в тому, що вони були і залишаються невичерпним джерелом нових думок, ідей, відкриттів, а також доступним способом пізнати себе та макрокосм. Окрім того, міфологія і фольклор – це віконце у праісторію нашого народу, його духовна спадщина, пізнати які прагнуло віддавна не одне покоління українців.

Назва нашого журналу певною мірою умовна й лише окреслює межі об’єкта досліджень і наукових зацікавлень. На перший погляд, принципової різниці між поняттями міфологія і фольклор немає. Міфологією (від грец. μυΰος – слово, сказання; λόγος – слово, вчення) найчастіше називають сукупність оповідей в обробці однієї культурно-історичної традиції, в яких відобразилися уявлення про світ того чи іншого народу. Тому говоримо про міфологію давньоіндійську, римську, германську, слов’янську. Відповідно фольклор (англ. folk-lore, букв. народна мудрість, народні знання) – це усна словесна творчість, або вербальна традиційна культура народу, що включає у себе твори різних жанрів.

Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і фольклор» є фольклористика, тобто вивчення автентичних фольклорних текстів у різних аспектах. Український фольклор надзвичайно багатий народними піснями, казками, легендами, прислів’ями та приказками, замовляннями, анекдотами, зразками інших фольклорних жанрів, які збереглися до теперішнього часу в оригінальній формі та неповторній красі. Цей скарб безповоротно втратила більшість сучасних західноєвропейських культур. Тому наше видання має на меті публікувати дослідження у параметрах теорії та методології фольклору, історії фольклористики, поетики, символіки й етноестетики фольклору.

Значне місце у журналі займають літературознавчі дослідження, зокрема вивчення фольклоризму та міфологізму у художній літературі. Йдеться про рівень письменницького опрацювання фольклорно-міфологічних мотивів, відображення в літературних текстах давніх уявлень і вірувань, художнє переосмислення міфологічних та фольклорних образів і персонажів, а також інші теоретичні питання, які стосуються взаємозв’язку та взаємовпливу фольклору і літератури.

На сторінках видання висвітлююся проблеми лінгвістичного діапазону «мова–міф–фольклор». Читача зацікавить тематика досліджень, яка традиційно належить до таких галузей мовознавства як етнолінгвістика та лінгвофольклористика. Публікації журналу також стосуються вивчення архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури. З огляду на величезний виховний і освітній потенціал національного фольклору та міфології започатковано журнальну рубрику «Фольклор у середній і вищій школі», а також розділ «Франкіана», куди увійдуть розвідки про фольклористичні аспекти наукового та художнього доробку Івана Франка.

Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з поля міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів з усіх етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури. Крім того, журнал категорично виступатиме проти фальсифікацій та інсинуацій, що стосуються українського фольклору та міфології.

Найважливіше завдання журналу «Міфологія і фольклор» – це створення для українського читача інформативно місткого і мобільного науково-освітнього часопису, в якому висвітлюватиметься широке коло проблем, окреслених діадою міфологія – фольклор.

Редакція журналу