Журнал № 3-4(7)-2010
Аспекти міфу та міфопоетика

Володимир ГАЛАЙЧУК

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка

З духовної культури Богородчанщини: звичаї, вірування та повір’я, пов’язані зі світоглядними уявленнями про смерть і померлих

Резюме: 

У статті систематизовано й проаналізовано міфологічні уявлення про смерть і померлих, які лягли в основу багатьох календарних, весільних, родильних, оказіональних звичаїв та обрядів, а також мотивують символіку різних за жанрами фольклорних текстів. Дослідження дозволяє ще раз констатувати про синкретичний характер похоронно-поминальної обрядовості українців Карпатського краю, у якому домінують дохристиянські міфологічні елементи, а також увиразнює доволі розмиті рамки вивчення уявлень про смерть і померлих. Стаття написана на багатющих фольклорно-етнографічних матеріалах, які зібрані в Богородчанському районі Івано-Франківської області – регіоні, який формально знаходиться на межі між Бойківщиною, Гуцульщиною, Покуттям і досі ще чітко не окреслений в етнографічному районуванні.

Ключові слова: смерть, померлий, похорон, уявлення, вірування, міфологічний.

Анонс: 

Похоронно-поминальна тематика є однією з найважливіших для дослідників традиційної духовної культури українців, адже вона глибоко закорінена у різних культурних сферах життя народу. Уявлення про смерть, потойбіччя тощо часто лежать в основі календарних, весільних, родильних, оказіональних звичаїв та обрядів, мотивують символіку різних за жанрами фольклорних текстів. Свого часу різні аспекти похоронної обрядовості українців ґрунтовно досліджували такі відомі вчені, як З. Кузеля, І. Свєнціцький, В. Гнатюк, Ф. Колесса, чиї праці добре відомі етнологам і фольклористам. Активно розробляють цю тематику й у наш час. Маємо на увазі, зокрема, монографії Р. Гузія [1] і В. Конобродської [2], а також працю російської вченої О. Сєдакової [3].

Все ж окремі території не потрапили у поле розгляду дослідників через елементарну відсутність відомостей. Так сталося і з Богородчанським районом Івано-Франківщини, який формально знаходиться на межі між Бойківщиною, Гуцульщиною та Покуттям і досі ще чітко не окреслений в етнографічному районуванні.

У цій розвідці ми не прагнули дати опис похоронної обрядовості Богородчанщини. Увагу зосереджуємо виключно на світоглядному аспекті теми, на народній інтерпретації обрядів (і не лише похоронних), їхньому зв’язку з народними уявленнями, віруваннями тощо. Дещо звужуючи рамки дослідження, не подаємо тут інформації про годованця, лелета, майок, потерчат та ін. демонічних персонажів української міфології, що генетично пов’язані з померлими, оскільки в такому разі довелося б розглянути майже всю демонологічну палітру краю.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"