Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Демедюк М. В. Національна специфіка української народної казки. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010.

Дисертація є першим комплексним дослідженням національної специфіки української народної казки, яке аналітично охоплює усі жанрові різновиди цього пласту фольклорної прози. У роботі простежено процес адаптації міжнародних сюжетів до етнопсихологічних констант носіїв уснословесної традиції, показано видозміни мотивів та сюжетних ходів народної казки під впливом традиційної матеріальної та духовної культури українців. З’ясовано національні прикмети персонажів українського казкового епосу, а також етнокультурні особливості стилістики (традиційних формул, художньо-виражальних засобів, етикетних конструкцій), що засвідчило спорідненість народної казки із творами інших прозових жанрів, а також пісенною традицією українців.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"