Журнал № 3-4(10)-2011
Історія фольклористики

Роман КИРЧІВ

доктор філологічних наук, професор,
дійсний член НТШ, провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Україніка Яна Мирослава Касіяна

Резюме: 

Стаття присвячена вивченню україністичного доробку Яна Мірослава Касіяна – малознаного в Україні польського вченого та письменника, який зробив вагомий внесок у традицію наукового ознайомлення й популяризації української народної культури в Польщі. Проаналізовано дослідницькі зацікавлення українськими народними думами і переклади польською мовою текстів дум, які займають значне місце у фольклористичній україніці М. Касіяна; охарактеризовано антологію української фольклорної прози, що стала важливою справою наближення польського читача до надбань усної народної творчості українців. Звертання до українського фольклору й загалом континуація української теми наявні і в низці фольклористичних і літературознавчих праць М. Касіяна. На думку автора, М. Касіян як щирий прихильник українського народу та популяризатор української культури своїми добрими справами заслужено забезпечив собі тривке місце в пам’яті українців.
Ключові слова: польська україністика, народна культура, доробок, фольклор, думи, казки, оповідання, переклади.

Анонс: 

Ян Мірослав Касіян (1933–2010) – один із тих світлих поляків, які всім серцем кохаючи свою Вітчизну, віддаючи їй свої сили працю і талант, у вельми складних умовах новітнього часу вміли бути чесними і справедливими у ставленні до українського народу, в оцінках його історії і культури. Я. М. Касіян, зокрема, плідно продовжив у новітню добу давню традицію польських літературних і наукових зацікавлень українською народною культурою, її популяризації й ознайомлення з нею в широкому польському загалі. Йому належать майстерні художні переклади польською мовою багатьох творів українського фольклору, зокрема народних дум, казок, легенд, переказів та ін., а також цікаві думки, зауваги і спостереження стосовно української народнопоетичної творчості в дослідницьких працях.
На жаль, цей україністичний доробок польського вченого і письменника є малознаним в Україні, маловідомим навіть науковцям. В українських виданнях з’явилися лише поодинокі відгуки на його переклади з українського фольклору1. Ім’я його залишилося і поза увагою «Української літературної енциклопедії». Якоюсь мірою компенсується це упущення хіба що визнанням заслуги Яна Мірослава Касіяна перед українською культурою, вираженому в акті обрання його в 1998 р. дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"