Журнал № 3-4(10)-2011
Аспекти міфу і народна міфологія

Ірина ФРИС

кандидат філологічних наук,
асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми

Резюме: 

У статті розглянуто поняття міфу в наукових концепціях представників провідних шкіл міфокритики XX ст. У дефініціях М. Еліаде, Є. Мелетинського і К. Юнга міф потрактовано як універсальний феномен людської цивілізації, що наділений трансцендентним змістом і екзистенційною спрямованістю. Розкрито специфіку міфопоетичного мислення в літературі XX ст., в основі якого лежать ідеї Дж. Фрезера, К. Юнга, Дж. Кемпбелла, М. Еліаде, Е. Фромма, Н. Фрая, Е. Кассірера, Є. Мелетинського. Авторка вважає, що міф у літературі створює діалогічний дискурс, подаючи взірці поведінки як позитивного, так негативного характеру, залишаючи реципієнтові вільний вибір. Тому зазначене коло філософських проблем, які намагається пояснити міф, замикається довкола людини, соціуму і витворене у пошуках трансцендентного, позалюдського і позачасового.
Ключові слова: міфологізм, сакральний, профанний, архетип, міфокритика

Анонс: 

Наука і література уже впродовж двох тисячоліть намагається вирішити відвічні проблеми, висвітлюючи такі суперечливі питання, які стосуються таємниці людського існування, як: циклічність буття (життя – смерть – воскресіння), фундаментальні антиномії матеріального та духовного, злочину і кари, щастя та нещастя, а також головну міфологічну опозицію sacrum i profanum. Увага митців до міфології, постійне творення міфів пояснюється бажанням пізнати й віднайти шлях до первинного, архаїчного, що трактується як пора гармонійних стосунків індивіда з природою, його приналежність до спільноти. Звернення до міфу актуалізує пам’ять сучасної людини, поєднує «сучасне» з «вічним». Міф – це вияв несвідомого у людині, яка прагне віднайти серед тимчасового і минущого незмінні та вічні цінності. Віддаленість від Абсолюту, духовних орієнтирів зумовило кризу у сучасному світі, подоланням якої є повернення до колишньої гармонії, до міфу.
Міф претендує на абсолютне значення, оскільки в центрі його уваги є стосунки людини зі світом у цілому, з універсумом. Згідно з твердженням Є. Мелетинського, «міфологічний підхід не залишає місця для сумнівів, протиріч, суперечностей, для методологічного хаосу. Міф дає таке пояснення світу, що універсальна гармонія залишається непорушною»

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"