Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Ковальчук І. М. Порівняння в російських замовляннях: система образів і семантика їх номінацій. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. – Національний педагогічний університет імені Μ. П. Драгоманова. – Київ, 2011.
Дисертацію присвячено вивченню порівняння як форми образного мовлення, зокрема системи образів порівнянь у російських замовляннях та семантичної структури слів на їх позначення. У роботі з’ясовано особливості образної системи кожної з проаналізованих тематичних груп замовлянь, встановлено частотність використання образів порівнянь.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"