Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Чорнобай О. Л. Філософія фольклорного права. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2011.
У дисертації на основі історико-парадигмального підходу з врахуванням ціннісно-світоглядних орієнтирів філософії права здійснено комплексне філософське осмислення фольклору як соціокультурного феномена, з джерел якого гіпотетично постає, онтологічно утверджується, набуває ознак юридичного явища фольклорне право, що, як і природне та звичаєве право, має усі підстави вважатися складовою частиною національної правової системи, а отже, певною мірою впливати на її осучаснене реформування та вдосконалення.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"