Журнал № 1(10)-2012
Аспекти міфу і народна міфологія

Лідія КОЗАР

кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Весняна обрядовість у виданні Б. Грінченка “Этнографические материалы, собр. в Черни- говской и соседних с ней губерниях”: дохристиянські вірування і сучасний контекст

Резюме: 

У статті досліджено стародавні мотиви весняної обрядовості на матеріалі пісенного видання Б. Грінченка. Під час аналізу також використано сучасні записи весняної обрядовості, які зібрала сама авторка. У праці використано дослідження календарної обрядовості О. Воропая, М. Грушевського, О. Дея, С. Килимника, М. Максимовича, О. Потебні, І. Франка та інших фольклористів. На думку дослідниці, веснянки зі збірника Б. Грінченка відзначаються давністю побутування в народі, високим рівнем художності, а кожен варіант додає чимало нового до розуміння прадавніх образів, дешифрування символів.
Ключові слова: веснянки, пісня, образ, вірування, синкретизм, фольклор.

Анонс: 

Вагомим здобутком українознавчої науки стало пісенне зібрання Б. Грінченка, що увійшло до третього тому “Этнографических материалов, собр. в Черниговской и соседних губерниях”, опублікованого 1898 р. додатком до “Земского сборника... ”, а в 1899 р. – окремою відбиткою. У передмові до нього, яка має характер наукової розвідки, фольклорист висловив низку цінних думок, що заперечували песимістичну концепцію скорої загибелі фольклору: “Вопреки всем опасениям, народная поэзия продолжает жить в устах народа до настоящего времени и даже пытается пробиваться на новые пути. Издаваемая теперь книга [...] является новым доказательством этой жизненности народнаго творческаго духа” [3, c. XVIII].
Пісенне зібрання Б. Грінченка – це своєрідна енциклопедія народної поезії Наддніпрянщини, Полісся, Поділля, Слобожанщини, Волині кінця XIX ст.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"