Журнал № 2-3(11)-2012
Історія і теорія фольклору

Оксана ЧІКАЛО

кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу фольклористики Інститут народознавства Національної академії наук України

Cпецифіка виникнення пісень-хронік: до проблеми колективного та індивідуального

Резюме: 

У статті проаналізовано проблему ґенези пісень-хронік, розглянуто колективний та індивідуальний чинники як етапи виникнення зазначеного ліро-епічного утворення. Акцентовано на ролі творчої особистості у фольклоротворенні та впливі народнопісенної традиції на творчі амбіції народного автора-виконавця. На думку дослідниці, пісні-хроніки є жанром, у якому органічно поєдналися індивідуальне та колективне начала. В епіцентрі творчого процесу перебуває талановитий виконавець, який укладає зразок цього епічного пласту за народнопісенним каноном, що забезпечує його входження у фольклорну традицію.
Ключові слова: пісня-хроніка, традиція, колективне, індивідуальне, укладач, народне середовище.

Анонс: 

Питання ґенези фольклору турбувало багатьох дослідників співаної творчості українців. Зацікавившись ним, І. Франко писав, що “без ясної і рішучої відповіді на це питання неможливе наукове використання нагромаджених за сто років етнографічних матеріалів, бо ці матеріали, взяті разом, становлять таку масу суперечностей, подібностей, оригінальних рис і зворотів чи мотивів, спільних різним, далеко один від одного розселеним народам, що сама постановка в такий спосіб питання відкрила перед дослідниками цілий світ таємних духовних зв’язків, віковічних течій, впливів і взаємних стосунків до цього часу малодосліджених чи навіть непередбачуваних” [14, с. 60]. Зазначена проблематика входила до наукових зацікавлень сучасників видатного ученого – В. Гнатюка та Ф. Колесси, що звернулися до особливого фольклорного пласту, який умовно назвали піснями-новотворами. Вони спробували проаналізувати його в контексті розвитку фольклорної традиції, акцентуючи на “характерній ознаці живучої традиційної поезії, її пливкому стані, що потягає за собою постійну мінливість, постійне перетворювання й перероджування, – писав Ф. Колесса. – Усна творчість ніколи не стоїть на одному місці, а постійно йде вперед, неначе переходить процес живого організму чи то здіймаючись угору в своєму розвитку, чи спадаючи вдолину, добуваючи нові терени та рівночасно понехуючи давні” [5, с. 35].

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"