Журнал № 4(12)-2012
Інтерпретація фольклорного тексту

Оксана ЧІКАЛО

кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу фольклористики Інститут народознавства Національної академії наук України

Специфіка пісень-хронік як жанру українського ліро-епосу

Резюме: 

У статті окреслено головні етапи нагромадження і наукового опрацювання пісень-хронік, наголошено на проблемах жанрової диференціації та дефініції. Зазначений жанр представлено як формо-змістову єдність, своєрідність якої виявляється у функціональності, структурі, семантиці та елементах поетичного вираження. Простежено зв’язок пісень-хронік із фольклорною традицією та з’ясовано зв’язки між давнім матеріалом і новотворами.
Ключові слова: пісні-хроніки, жанр, сюжет, мотив, традиція, тропи, формула.

Анонс: 

Дослідження жанрів українського фольклору, їхнє теоретичне опрацювання засвідчили певну прогалину у вивченні творів народного ліро-епосу. Ідеться про новотвори як їх класифікують деякі дослідники [9, с. 41–56; 18, с. 34–59; 30, с. 57–65], зокрема “співанки-хроніки”, або ж “новини”. Ф. Колесса у статті “Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку” відзначав, що “характерною ознакою живучої традиційної поезії є її пливкий стан, що потягає за собою постійну мінливість, постійне перетворювання і перероджування. Усна творчість ніколи не стоїть на одному місці, а постійно йде вперед, неначе проходить процес живого організму чи то здіймаючись угору у своєму розвитку, чи спадаючи вдолину, здобуваючи нові терени та рівночасно понехтуючи давні” [18, с. 35]. Саме таким оригінальним явищем у процесі фольклорної жанротворчості виявилися пісні-хроніки, які виникають і розвиваються і на сучасному етапі. Якщо українська народна балада уже понад півтора століття була об’єктом наукових досліджень – доповідей, статей, монографій, дисертацій, то пісні-хроніки стали об’єктом студій недавно. Це спричинило низку невирішених теоретичних питань. Вони стосуються насамперед термінології, критеріїв розмежування, наукової класифікації джерельного матеріалу, а також його структури та семантики.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"