Журнал № 1-2008
Огляди наукових видань

Журнали, збірники

Анонс: 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 37. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 567 с.

Черговий випуск «Вісника Львівського університету» присвячено актуальним проблемам сучасної фольклористики. У працях авторів заторкнуто питання методології українського фольклору, зокрема специфіки фольклорного мислення як системи інформаційного відображення, представлено основні тенденції зарубіжної фольклористики останніх десятиліть. У збірнику поміщено дослідження поетичного змісту ряду фольклорних жанрів, зокрема колядок, щедрівок, гаївок, весільних пісень, похоронних голосінь, пісень-хронік, зразків фольклорної прози тощо. Історію фольклористики та фольклорно-літературні взаємини представлено студіями про фольклористичні концепції І. Франка, особливості використання народнопоетичного матеріалу в епопеї П. Куліша «Україна», збирацько-дослідницьку роботу в Галичині на межі ХІХ–ХХ ст. тощо.

Матеріали наукового збірника упорядковані за десятьма основними рубриками: «Теорія і методологія», «З історії фольклористики», «Інтерпретація тексту», «З царини фольклоризму», «Етномузикологія», «Молода кафедра», «Публікації», «Із блокнота фольклориста», «Огляди і рецензії», «Хроніка».

До першої р у б р и к и «Теорія і методологія» увійшли статті М. Чорнопиского «Царівна родом із високого, блискучого замку». Іван Франко про естетичну сутність народної казки», С. Пилипчука «Галицько-руські народні приповідки» Івана Франка: пареміографічний аспект», В. Буряка «Фольклорне мислення як система інформаційного відображення: еволюція теоретичного осмислення», О. Гінди «Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу (на матеріалі російських досліджень)».

 

Фольклористичні зошити. Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Луцьк: Інститут культурної антропології, 2006. – 188 с.

У дев’ятому номері «Фольклористичних зошитів» – щорічнику Інституту культурної антропології (до 2005 р. ця установа функціонувала під назвою «Полісько-Волинський народознавчий центр Інституту народознавства НАН України», далі – ПВНЦ), що виходить з 1996 року, наукові публікації систематизовано у семи основних рубриках: «Фольклористика», «Історія фольклористики», Фольклоризми», «Перша ластівка», «Рецензії», «Наздогін», «Анотації».

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"