Журнал № 4(12)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Барташук О. Ю. Процеси трансформації календарної звичаєвості українців Східного Поділля (20-ті pp. XX – початок XXI ст.). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського HAH України. – Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"