Журнал № 1(13)-2013
Мова-Міф-Фольклор

Тетяна БЕЦЕНКО

доктор філологічних наук,
доцент кафедри української мови Інституту філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Cлово-концепт як складник текстово-образної універсалії (на прикладі думового дискурсу)

Резюме: 

У статті розглянуто співвідношення концепту та текстово-образної універсалії як реалій епічного дискурсу; з’ясовано ознаки названих понять. Зосереджено увагу на спільних та відмінних рисах, що дають підстави зіставляти та порівнювати концепт і текстово-образну універсалію. На прикладах творів героїчного епосу схарактеризовано взаємозалежність, відмінність і дотичність аналізованих явищ фольклорного дискурсу. Відзначено, що текстово-образні універсалії фольклорного думового дискурсу конструюють шляхом активізації у їхньому складі концептуального слова, наявність якого безпосередньо пов’язана передусім зі смисловою вагою текстово-образної структури, її ключовою роллю у побудові та імпровізаційному відтворенні епічного тексту.

Ключові слова: концепт, текстово-образна універсалія, дума, фольклор, героїчний епос.

Анонс: 

Мовна картина світу народного героїчного епосу за своєю природою концептуалізована й універсалізована. Її суттєвими ознаками (складниками, маркерами, структурно-поняттєвими одиницями) є, з одного боку, слова-концепти, з другого – текстово-образні універсалії. Обидві реалії мовнообразної організації текстів героїчного епосу – специфічні за способами представлення та іншими характеристиками (де в чому дотичні, а де в чому кардинально відмінні). Разом вони творять жанровий, мовнообразний континуум, детермінований лінгвопоняттєвим матеріально-ідеальним набором (комплексом) національно-культурних знакових величин.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"