Журнал № 2-3(14)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту

Галина МАГАС

молодший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини

Резюме: 

У статті розглянуто повстанські колядки та щедрівки Стрийщини крізь призму образно-мотивної системи, досліджено традиційне та новаційне у їхній структурі. Основний акцент зроблено на питанні співвідношення у творах релігійних і суспільно-політичних мотивів. Автор вважає, що наслідком вливання у поетичну систему досліджуваних пісень національно-патріотичних мотивів стала зміна їх ідейного вектору.

Ключові слова: Стрийщина, мотив, образ, повстанські колядки, щедрівки.

Анонс: 

Як відомо, усна словесність неодмінно реагує на важливі історичні події: чи то у формі незначних, на перший погляд, вкраплень у тканину фольклорного тексту, певних текстологічних видозмін, чи появою новотворів, що віддзеркалюють народне бачення певного історичного факту; або й глибше – коли відгомін доби звучить ледь не у кожному із фольклорних жанрів. Хоча фольклорна система є досить стабільною, особливі соціальні умови вносять свої корективи в її склад. Поєднання традиційного та новітнього в уснословесній творчості має особливу спрямованість – оновлення, підживлення актуальністю, розширення функціональних можливостей і пристосування до запитів часу, а також одночасно й збереження попередніх здобутків. Яскравим прикладом таких новаційних вливань у фольклорний масив є повстанські колядки та щедрівки, створені у XX ст.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"