Журнал № 1(2)-2009
Рецензії та відгуки

Андрій ВОВЧАК

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси, завідувач Лабораторії фольклористичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка

Ігор ГУНЧИК

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник головного редактора журналу «Міфологія і фольклор»

Ґрунтовне дослідження рослинної символіки

Швед І. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2004. – 301 с.

Анонс: 

В останні десятиліття у східнослов’янській фольклористиці спостерігаємо посилення інтересу до вивчення
традиційної символіки – цієї найхарактернішої категорії фольклору як складного світоглядно-мистецького феномену. Тривають інтенсивні студії над персонажною, астральною, зооморфною, орнітоморфною та іншими образними системами усної словесності. Серед новіших українських напрацювань у цьому напрямі можна назвати, зокрема, дослідження символіки замовлянь М. Новикової, розвідки Н. Пастух про специфіку тваринної образно-символічної системи українського фольклору.

Безперечна новизна монографії І. Швед у цьому напрямі досліджень, хоч вона і вийшла з друку майже п’ять років тому, полягає насамперед в утвердженні системного підходу до вивчення дендрологічних символів білоруського фольклору й обрядовості власне як коду – органічної сукупності символів, цілісного феномену у його зв’язку з динамікою традиційного світосприйняття, специфікою моделювання найважливіших складових міфопоетичної картини світу білорусів. Зрозуміло, що реалізація принципу системного підходу у вивченні дендрологічного коду немислима лише в межах фольклорної традиції й засобами однієї науки – фольклористики, а передбачає залучення напрацювань широкого спектру суміжних галузей: етнолінгвістики, етнографії, етнопсихології, семіотики, культурології. Це є важливою умовою цілісного вивчення не лише білоруської традиційної культури, а також свідченням новітніх тенденцій якісної реорганізації самої науки про усну словесність у комплексну культурологічну дисципліну із високим рівнем теоретичного узагальнення.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"