Журнал № 1(2)-2009
Огляди наукових видань

Журнали, збірники

Анонс: 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 41. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 314с.

Переважна більшість статей і матеріалів сорок першого випуску «Вісника Львівського університету» присвячена дослідженню окремих аспектів фольклористичної спадщини видатних українських вчених ХІХ ст. – Миколи Костомарова (1817–1885) та Пантелеймона Куліша (1819–1897), внесок яких у національну духовну культуру надзвичайно вагомий. Їх фольклористичні концепції проаналізовано в контексті тенденцій української фольклористики ХІХ ст., зокрема досліджень і видань Вацлава Залеського, Оскара Кольберґа, Олени Пчілки, Катерини Грушевської, теоретичних засад сучасної науки про усну народну словесність.

Статті та матеріали наукового збірника згруповано за п’ятьма основними рубриками: «Микола Костомаров та Пантелеймон Куліш і тенденції фольклористики ХІХ століття», «З історії фольклористики\», «Теорія, методологія, поетика», «Публікації», «Хроніка».

До першої р у б р и к и «Микола Костомаров та Пантелеймон Куліш і тенденції фольклористики ХІХ століття» увійшли статті В. Івашківа «Європейські фольклорні та літературні мотиви у творчості Пантелеймона Куліша 1840-х років», Ж. Янковської «Пантелеймон Куліш у спілкуванні з українськими фольклористами першої половини – середини ХІХ століття», Л. Підгорної «Микола Костомаров – репрезентант міфологічної школи», С. Пилипчука «Фольклористичні студії Миколи Костомарова: центральна проблематика», Р. Крохмального «Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова», Т. Шемберко «До питання дифузії та дефініції жанрів календарно-обрядового фольклору (на матеріалі досліджень Миколи Костомарова)», В. Пустовіт «Жанри мемуаристики у творчому доробку Миколи Костомарова», В. Даренської «Слов’янська міфологія» Миколи Костомарова як реконструкція космізму традиційної народної культури», Р. Кирчіва «Внесок Пантелеймона Куліша в українську етнографію», Б. Гладиш-Олейко «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша в оцінці Віктора Петрова».

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"