Журнал № 2-3(3)-2009
Історія і теорія фольклору

Василь СОКІЛ

Династичні перекази українців

Резюме: 

У статті висвітлено питання народного погляду на історію України. Зокрема йдеться про династичні перекази, які стосуються Кия, Щека та Хорива і віддзеркалення подій, пов’язаних із цими особами в етнокультурній традиції. Автор зазначає, що мотив про трьох братів-засновників дуже давній за походженням і відомий багатьом народам. На ранніх фазах суспільного розвитку він набув деяких міфологічних елементів, які згодом були втрачені чи переосмислені. Для українців стимулятором життєздатності цього мотиву стали реальні засновники Києва, родоначальники, перші князі могутньої династії та держави в цілому, які сприймаються як місцеві герої-епоніми, а не як зайшлі князі. З’ясовано також відповідні паралелі цього мотиву у слов’янських та інших народів.
Ключові слова: династичні перекази, фольклорна традиція, історіографічний аналог, мотив, варіант.

Анонс: 

Будь-яка етнокультурна традиція має свій самостійно сформований національний фольклорний фонд. Його глибина й повнота залежать від різних факторів, насамперед історичних, оскільки кожен народ сам творить свою історію, є її безпосереднім учасником, а також носієм цієї пам’яті. Історичне життя народу залишає в його творчості різноманітні сліди: прямі вказівки на час, місце дії, події й особи, відображення суспільних відносин, культури, побуту, світогляду тощо, які відтворюються за специфічними фольклорними законами.

З’ясування етногенетичних витоків українців, як і держави загалом, належить до найважчих наукових питань. У літературі висловлено з цього приводу різні погляди. Тут немає потреби викладати основний їх зміст, оскільки вони не є безпосереднім предметом цього дослідження, лише зазначимо, що автор дотримується позиції сучасного історика М. Брайчевського, згідно з якою етнічний розвиток Русі йшов за такою схемою: анти – початкова Русь VI–VII ст. – Київська Русь ІХ–ХІІІ ст. Генетичною базою походження українського народу, а відтак і формування держави був, за словами М. Брайчевського, «загальноруський стовбур у просторових рамках колишніх антських (полянських), деревлянських та почасти сіверянських земель»1. На щастя, писемні джерела зберегли деякі відомості, хоч і скупі, що стосуються початкового етапу Русі, – перших князів, про упадок династії Києвичів та прихід іншої. Немає сумніву в тому, що та інформація потрапила до давніх хронік переважно з народної традиції. Окрім неї, в уснопоетичному фонді українців досі зберігаються і такі твори, які не зафіксовані в писемних пам’ятках, проте об’єктивно, в межах фольклорної вірогідності, віддзеркалюють народний погляд на початковий історичний процес, певною мірою міфологізований чи закорінений у давні вірування.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"