Журнал № 2-3(3)-2009
Мова-Міф-Фольклор

Галина ТИМОШИК

Античні теофорні імена у сучасних перекладах Святого Письма українською мовою

Резюме: 

У статті розглянуто теофорні імена, які є важливим компонентом античної системи найменувань. Вони становлять невеликий відсоток від загальної кількості імен, однак завдяки їм ми сприймаємо давньогрецький і латинський іменники біблійного тексту як складну та неоднорідну систему, що експлікувала у собі елементи культурно-етичних констант античного суспільства. Те, що у антропоніміконі Нового Завіту натрапляємо на античні теофорні імена, не є винятком із правил, а свідчить про тяглість ономастичної традиції, яка моделює розвиток тієї чи іншої антропосистеми. Частина теофорних імен, що містили у собі відгомін давніх (у нашому випадку – античних) релігійних систем, у координатах християнського віровчення набула нового прочитання або була транскодована відповідними теоелементами. Нова парадигма світосприйняття означила траєкторію розвитку антропосистем етнокультурних утворень усього європейського регіону і змоделювала такий антроповимір, у якому, як у мозаїчному панно, поєдналися християнські онімні преференції (наприклад, гебрейські теофорні імена) із онімними уподобаннями попередніх епох, що побутували у координатах інших світоглядних систем.

Ключові слова: теофорне ім’я, теоантропонім, теофорний елемент, теонім, субституція, трансонімізація, псевдотеофорні імена.

Анонс: 

Сакральні тексти є важливим атрибутом розвитку певного мовно-культурного утворення. Вони фіксують етапи еволюції людського духу, презентують особливі моделі світосприйняття і світорозуміння. Християнське віровчення потрапило в україномовний вимір через посередництво перекладу святописемних текстів, які стали потужним антропонімним ресурсом для української мови. Трансформуючись у чужомовний вимір, біблієантропонімікон замінив собою автентичну систему найменувань (у координатах того чи іншого мовно-культурного утворення) і став широко вживаним.

Антроповимір тієї чи іншої мови не є статичним, а постійно розвивається. «Склад власних імен у будь-якій мові не потрібно вважати даним раз і назавжди. Перш за все змінюється репертуар імен. Одні імена зникають з активного використання, інші створюються заново, треті змінюють своє місце в ономастиконі». Зміна культурно-етичних координат суспільства зумовлює, як правило, модифікацію його антропонімного коду. «Запозичені разом із релігією імена поступово освоїлися мовою, стали частиною культури.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"