Журнал № 2-3(3)-2009
Мова-Міф-Фольклор

Юрій ГРОМИК

кандидат філологічних наук, доцент, декан Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Фольклорні матеріали з Берестейщини як джерело відомостей про особливості місцевих говірок

Резюме: 

Проаналізовано характерні особливості вокалізму, консонантизму та словозміни українських говірок берестейсько-пінського Полісся, відбиті в записах місцевого фольклору. З’ясовано, що більшість проаналізованих фонетичних і морфологічних явищ берестейсько-пінських говірок – власне українські інновації, ареал яких охоплює щонайменше всі північноукраїнські говори. З огляду на це належність берестейсько-пінських говірок до українського мовного континууму сумніву не викликає.

Ключові слова: ареал, говірка, фольклор, вокалізм, консонантизм, іменники, прикметники, займенники, аналогія.

Анонс: 

Лінгвістичне дослідження берестейсько-пінського Полісся триває понад cто п’ятдесят років, але статус місцевих говірок, розміщених на межі зіткнення двох близькоспоріднених мов, дотепер залишається предметом наукових суперечок. Сучасні білоруські діалектологи залучають ці говірки до південно-західного наріччя білоруської
мови, ігноруючи дані лінгвогеографічних досліджень, які відбивають виразне протиставлення берестейсько-пінського ареалу білоруській діалектній території та переконливо засвідчують, що головні особливості берестейсько-пінських говірок є визначальними для всього українського діалектного континууму або більшої
його частини. Усі українські дослідники, які вивчали цей ареал упродовж ХІХ–ХХ ст., як і більшість польських і російських славістів та деякі білоруські вчені, дійшли однозначного висновку про належність цих говірок до українського діалектного простору. Достовірність такого висновку очевидна: «Жодному діалектному масивові білоруського етномовного ареалу... не відомі фонетичні явища, які є релевантними для берестейсько-пінських говірок, як-от: укання (у замість *о в першому та другому переднаголошених складах]; и, і на місці *ě в ненаголошеній позиції; і, у на місці *о в наголошеному новозакритому складі; зближення звуків и та е в ненаголошеній позиції [типу еи...ие]; твердість зубних перед рефлексами *і, *е; наявність твердих д, т перед наголошеними рефлексами *ě; наявність і твердих, і м’яких шиплячих приголосних; рефлекс м’ > мн’ у позиції перед ’а тощо».

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"