Журнал № 2-3(3)-2009
Огляди наукових видань

Автореферати

Анонс: 

Церковняк-Городецька О. Г. Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, 2009.

Дисертацію присвячено науковій спадщині видатного українського фольклориста та етнолога Катерини Михайлівни Грушевської. На матеріалі творчих наукових пошуків змодельовано парадигму авторського підходу до традиційного фольклорного матеріалу, чинники зацікавлення К. Грушевської первісною культурою у зв’язку із українським фольклором та етнографією.

 

Левчук Я. М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008.
У дисертації на матеріалі традиційного українського дитячого фольклору досліджено його когнітивні можливості формування світогляду.

 

Ткачик О. В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008.
Дисертацію присвячено дослідженню засобів вербального відображення когнітивних процесів формування гендерних стереотипів на матеріалі різних видів текстового англомовного фольклору.

 

Сілецький Ю. P. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. Львів, 2009.

Досліджені етнічні стереотипи українців щодо сусідніх їм етносів і національних меншин, вплив останніх на формування міжетнічних взамин на території України у XVIII – першій половині XX ст.

 

Васкул А И. История русской фольклористики второй половины ХІХ – начала ХХ в. (Проблемы источниковедения). – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.09–10 – фольклористика. – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Санкт-Петербург, 2009.

У становленні незалежності фольклористичних досліджень важливу роль відіграли наукові Товариства, що з’явилися у середині XIX ст. (Імператорське Російське географічне товариство, Імператорське товариство любителів природознавства, антропології й етнографії при Московському університеті). Вони створили теоретичну базу для наукових досліджень і налагодили масштабну збирацьку й експедиційну діяльність як на території Російської імперії, так і за її межами, що дозволило в короткі терміни створити обширний фонд фольклорно-етнографічних матеріалів.

 

Слепцов Е. П. Якутский шаманизм в контексте архаичных символических систем: мифология и ритуал. – Рукопись.

 

Шауб И. Ю. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье VII-IV вв. до н.э. – Рукопись.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"