Перелік публікацій рубрики

Рецензії та відгуки

Журнал № 4(15)-2013
Ігор ГУНЧИК
Mif 2014 04 Symvolika tvaryn

Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору: зозуля. – Львів: Інститут народознавства
НАН України, 2013. – 263 с.

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Швидка К. Скарби душі народної: старовинні українські народні пісні. – Кременчук, 2013. – 148 с.

Журнал № 2-3(14)-2013
Оксана САПЕЛЯК
Mif 2013 2-3 01 Kyrchiv

Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської Трійці”. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 422 с.

Підготувала  Оксана САПЕЛЯК
Журнал № 1(13)-2013
Людмила ІВАННІКОВА
Mif 2013 1 Ivanytskyy

Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель: музична антологія / Відп. ред. Г. А. Скрипник; упоряд. та вступ. стаття А. І. Іваницького. – Вінниця: Нова книга, 2012. –
624 с.; ноти.

Підготувала  Людмила ІВАННІКОВА
Юрій РИБАК
Mif 2013 1 Golosinnia

Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило; [наук. ред. Л. Іваннікова]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2012. – 792 с. + компакт-диск.

Підготував  Юрій РИБАК
Журнал № 4(12)-2012
Mif 2012 4 Sokil

Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. – Львів, 2011. – 588 с.

Підготувала  Тетяна РУДА
Mif 2012 4 Zajednychko

Зajeдничкo у словенском фольклору: зборник радова / Уредник Љубинко Раденковиђ. – Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012. – 435 с.

Підготувала  Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО
Mif 2012 4 Pisni

К. Мандрик-Куйбіда. Ми Україну обороним. – Львів: Літопис, 2012. – Т. 1. – 256 с.; Т. 2. Піснями скріплюємо волю (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди). – Львів: Літопис, 2012. – 460 с.; Т. 3. Родовід вкраїнський вічний (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду). – Львів: Літопис, 2012. – 290 с.

Підготував  Богдан ПАСТУХ
Журнал № 2-3(11)-2012
Ярослав ГАРАСИМ
R 2012 2-3 01 Slovak

Швед И.А. Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика. – Брест: Альтернатива, 2010. – 413 с.

Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ
R 2012 2-3 02 Dajny

Дайни: Латиські народні пісні / Упорядкував і переклав з латиської Юрій Садловський. – Львів: “Астролябія”, 2011. – 128 с.

Журнал № 1(10)-2012
Людмила ІВАННІКОВА
R 2012 1 03 Kolessa

Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило. – К.: Логос, 2011. – 239 с.

Олексій ВЕРТІЙ
R 2012 1 01 Rusnak

Руснак І. Є. Український фольклор. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2010. – 310 с.

Роман КИРЧІВ
R 2012 1 02 Ivannikova

Іваннікова Л. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 388 с.

Оксана ЛАБАЩУК

Orszulak-Dudkowska Katarzyna. Ogloszenie matrimonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury / Lodzkie studia etnograficzne. Tom XLVII. Lodz: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 2008. – 184 s.

Журнал № 3-4(10)-2011
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
R 2011 3-4 01 Reboshapka

Ребошапка І. Всесвіт усного і писаного слова. Фольклористичні розвідки, статті, рецензії, персоналії. – Бухарест: Вид-во RCR EDITORIAL , 2010. – 388 c.

Василь ІВАШКІВ
R 2011 3-4 02 Kyrchiv

Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 536 с.

Жанна ЯНКОВСЬКА

Мікула О. Творчість Олени Пчілки і фольклор. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 311 с.

Володимир ГАЛАЙЧУК
R 2011 3-4 04 Siletskyy

Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–428с.

Журнал № 2(9)-2011
Леся МУШКЕТИК

Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 376 с.

Інна ШВЕД

Jonas Mardosa. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos. Liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje. – Vilnius:Vilnians pedagoginis universitetas, 2009. – 363 s.

Журнал № 1(8)-2011
Марина КУЛЬЧИЦЬКА

Вовк М. Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки: Монографія. – К.: «Основа», 2010. – 252 с.

Ірина КМЕТЬ

Гойсак В. Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини. – Горлиці, 2010. – 288 с.

Людмила ІВАННІКОВА

Прыкметы і павер’і Гомельшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэкстолагічная праца, уступныя артыкулы В. С. Новак, А. А Кастрыца. – Гомель: Барк, 2007. – 224 с.; Варажба на Гомельшчыне / Уклад. В. С. Новак, А. А. Кастрыца. – Мінськ: «Правда і економіка», 2010. – 186 с.

Журнал № 3-4(7)-2010
Ірина ЯРЕМЧУК

Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – 296 с.

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України: сторінки історії. – Запоріжжя, 2008. – 292 с. 

Шалак О. Фольклористична діяльність Андрія Димінського. К.: «Освіта України», 2009. – 198 с.

Інна ШВЕД

Danglová О. Vyšivka na Slovensku. – Ústav etnológie SAV: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2010. – 268 s.

Переклад:  Ігор ГУНЧИК
Роман СІЛЕЦЬКИЙ

Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 444 с.

Журнал № 2(6)-2010
Ірина ЯРЕМЧУК

Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору: Монографія. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 376 с.

Роман КИРЧІВ

Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 218 с.

Наталія ХІБЕБА

Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича
НАН України, 2008. – 424 с.

Журнал № 1(5)-2010
Ольга ХАРЧИШИН

Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом.  – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с.

Богдана ГЛАДИШ-ОЛЕЙКО

Українська фольклористика. Словник-довідник / Упоряд. і заг. редакція М. Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с.

Інна ШВЕД

Народная медыцына: рытуальна-магічная практыка / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору
імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі; уклад., прадм. і паказ. Т. Валодзінай; навук. рэд. А. Ліс. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 776 с. (Беларуская народная творчасць).

Журнал № 2-3(3)-2009
Василь БУДНИЙ

Гарасим Я. Нариси до історії української фольклористики: Навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 301 с.

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: Монографія. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с.

Галина ВАСИЛЬКЕВИЧ

Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с.

Володимир ГАЛАЙЧУК

Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.

Ольга ХАРЧИШИН

Дяків Володимир. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х років. – Львів: Інститут народознавства, 2008. – 256 с.

Журнал № 1(2)-2009
Микола ЛЕГКИЙ

Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 220 с.

Інна ШВЕД

Казакова І. Беларускі фальклор. – Мінск: Выдавецки цэнтр БДУ, 2007. – 309 с.

Лілія ПІДГОРНА

Білик О. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2008. – 334 с.

Андрій ВОВЧАК, Ігор ГУНЧИК

Швед І. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2004. – 301 с.

Журнал № 1-2008
Оксана КУЗЬМЕНКО, Надія ПАСТУХ

Народна пісенність підльвівської Звенигородщини / Зап. і впоряд. О. Харчишин., нотн. транскр. В. Коваля. – Львів, 2005. – 352 с.

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

Василькевич Г. Юріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки: Монографія. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 224 с.

Тарас ПАСТУХ

Шутенко Ю. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька. – Київ: Наукова думка, 2007. – 355 с.

Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ

Гуменюк О. «Меджбур олдым мен бир гуле – Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру – макаму: Наукове дослідження. – Сімферополь: Світ, 2008. – 152 с.